Tunnistatko itsesi johtajaksi, jonka yrityksessä on todella korkea henkilöstötyytyväisyys? Henkilöstökyselyn tulokset yltävät selkeästi hyvän työpaikan tasolle, ja sen todistavat mahdollisesti jopa ulkoiset benchmarkitkin? Loistavaa! Ehkä.

Mitä henkilöstökysely kertoo yrityksen menestyksen kannalta merkityksellisimmistä asioista kulttuurissanne?

Henkilöstökyselyn viestimä henkilöstötyytyväisyys ei välttämättä ole hyvä juttu. Näin on, jos tyytyväisyys ei kulminoidu juuri tavoitellun yrityskulttuurin kannalta tärkeimpiin asioihin. Näin on myös silloin, jos ohjaudumme hyvien kyselytulosten perusteella onnistumisen tunteessa leijailuun. Perinteisesti henkilöstökyselyn tulokset kun eivät kuitenkaan kerro siitä, tukeeko yrityskulttuurimme talenteillemme merkityksellisimpien asioiden toteutumista työpaikallamme. Eihän tämä ole jäänyt huomiotta? Ja tiedämmekö edes, mitä nämä asiat ovat?

Henkilöstökyselyn tulee nostaa puntariin se, ovatko henkilöstölle tänä päivänä motivaatiota ja hyvinvointia tuottavat asiat juuri niitä asioita, joita yritys tarvitsee menestyäkseen. Tavoitteena tulee siis olla työntekijäymmärryksen saavuttaminen, ja sen suhteuttaminen yrityksen tavoittelemaan yrityskulttuuriin. Näin yritys oppii, onko aiempien henkilöstökyselyjen tuottama näkemys erinomaisesta työpaikasta paikkansa pitävä. Samalla käsitys ”erinomaisesta työpaikasta” tulee puntariin. Se mikä tekee työpaikasta erinomaisen, on aina yrityskohtaista ja subjektiivista. Se on määriteltävissä yrityksen tavoittelemasta yrityskulttuurista sekä työntekijäymmärryksestä käsin.

Henkilöstökysely yrityskulttuurin johtamisen tukena

Henkilöstölle merkityksellisimpien asioiden ymmärtäminen, antaa johtoryhmälle peilin siihen, millaisia asioita arvostavaa yrityskulttuuria arjen johtamisella on tosiasiallisesti yritykseen onnistuttu rakentamaan. Millaisia asioita työpaikallaan arvostavia ihmisiä on valittu rekrytoida ja sitouttaa yritykseen, sekä miksi näin on. Kun henkilöstökysely selvittää kaikista merkityksellisimmät asiat henkilöstölle, riippuvat kyselyn tuloksista saatavat opit edelleen siitä, onko organisaatiossa tehty yrityskulttuurin johtamiseksi tietoista ja tavoitteellista työtä vai ei.

  1. Kun yrityskulttuurille on asetettu tavoitetila, jonka eteen on tietoisesti työskennelty, opitaan, todentavatko henkilöstölle merkityksellisimmiksi nousseet asiat omalta osaltaan juuri toivotunlaisen kulttuurin olemassaoloa.
  2. Kun yrityskulttuuria ei ole johdettu tavoitteellisesti, on tilanne toinen. Johto saa itselleen ymmärryksen siitä, millaiset asiat ovat ilman tietoista kulttuurin johtamista nousseet henkilöstölle merkityksellisimmiksi. Tällöin saadaan työntekijäymmärrystä siihen lähtötilanteeseen, kun yrityskulttuuria valitaan lähteä johtamaan tavoitteellisesti tästä eteenpäin.

Niin makaat kuin petaat

Merkityksellisimpiin asioihin fokusoiva henkilöstökysely voi tuoda esille tilanteen, jossa henkilöstö on tyytyväistä siihen, että heille tärkeimmät asiat toteutuvat työpaikalla. Tämä on heille hyvä, ehkä jopa erinomainen työpaikka! Mutta johdon näkökulmasta nämä merkityksellisimmiksi nousevat asiat eivät välttämättä olekaan niitä kutttuurisia ominaisuuksia, joilla yrityksen menestystä draivataan eteenpäin. On tarpeen pohtia kriittisesti sitä, mikä on ohjannut johtoa tähän asti rakentamaan sellaista työympäristöä, jossa tämänkaltaiset asiat paitsi korostuvat, niin myös toteutuvat hyvin. Mihin emme ole kiinnittäneet tarpeeksi huomiota? Entä onko asioita, jotka ovat työpaikalla saaneet osakseen liikaakin painoarvoa, yrityksen menestyksen kannalta tarvittavan kulttuurin kustannuksella?

Tässä kohtaa viimeistään henkilöstökysely antaa alkusysäyksen yrityskulttuurin tavoitteelliselle johtamiselle. Nykyinen kulttuurihan tuottaa vain nykyisen kaltaisia tuloksia. Kun haluamme yritystä entistä voimakkaammin kasvun urille, on meidän myös tehtävä valintoja kasvua tukevasta kulttuurista. Valittua kulttuuria on johdettava tavoitteellisesti ja intohimoisesti. Muuten yrityskulttuuri tulee vaikeuttamaan yrityksen kasvutavoitteiden saavuttamista.

#työntekijäymmärrys #yrityskulttuuri #henkilöstökysely