Noin 9000 suomalaiselle työntekijälle vuoden 2018 aikana teetetty Siqni® -tutkimus selvitti työmotivaation ja -hyvinvoinnin kannalta merkityksellisimmät asiat. Tulosten pohjalta selvisi 10 totuutta suomalaisesta työelämästä.

Totuus #1: Ei sirkushuveja vaan mielekästä työtä

Jopa 38 % vastaajista valitsee työpaikan merkityksellisimmäksi asiaksi mielekkäät työtehtävät. Mikään muu työpaikalla – ei modernit toimitilat, jännittävät virkistyspäivät tai astetta paremmat kahvitarjoilut – saa suomalaista työntekijää niin liekkeihin kuin itse työtehtävien sisältö. Tämä fakta kannattaa pitää kirkkaana mielessä työntekijäkokemusta kehitettäessä.  

Totuus #2: Yhteishenkeä ja yhteisöä!

Vahva yhteishenki nousee toiseksi tärkeimmäksi asiaksi vastaajien keskuudessa (34 % vastaajista). Palvelualalla yhteishengen merkitys on korostunut. 46 % työntekijöistä nostaa yhteishengen tärkeimmäksi motivaatio- ja hyvinvointitekijäksi.  

Vain 1 % vastaajista valitsi mahdollisuuden freelance-tyyppiseen työskentelyyn itselleen merkityksellisimpien asioiden joukkoon. Työpaikan varmuuden ja jatkuvuuden sen sijaan valitsi 21 % tutkituista. Hyvä työyhteisö ja varma työpaikka ovat siis yhä arvossaan. 

Totuus #3: Palkan on oltava oikeudenmukainen

Joka kolmas nostaa palkan oikeudenmukaisuuden itselleen merkityksellisimpien motivaatio- ja hyvinvointitekijöiden joukkoon. Oikeudenmukaisuuden kokemus onkin tässä avainroolissa. Työnantajan taloudelliseen menestykseen sidottu palkka on merkityksellistä vain kuudelle prosentille tutkituista.  

Trendinä on, että organisaatiotason asiat ovat työntekijöille harvoin niitä kaikista merkityksellisimpiä. Vain pieni vähemmistö työntekijöistä valitsee merkityksellisimpiin asioihin organisaation tuotteet ja/tai palvelut (3 %), tai organisaation brändin (2 %). Vastuullisuuden valitsee vain 7 % vastaajista. Joissain vahvan yrityskulttuurin omaavissa yrityksissä työntekijöiden Top10 -listan kärkeen pääsevät organisaation innostava päämäärä tai organisaation edustama arvomaailma.  

Totuus #4: Joustavuutta ja luottamusta

Työn ja vapaa-ajan tasapaino nousee tutkimukseen osallistuneille 4. tärkeimmäksi asiaksi työpaikalla (32 % vastaajista). Työn ja vapaa-ajan tasapainon merkitys korostuu erityisesti ruuhkavuosina. Myös vapaus tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta nousee merkityksellisimpien asioiden listalle (9. sija). Joustavasta työnteosta on tullut osa modernia suomalaista työelämää. Työn ja vapaa-ajan rajat määritellään tilannekohtaisesti, omaan elämään sekä yrityksen tilanteeseen sopiviksi. Tämä edellyttää työntekijöiden ja työnantajien välille molempiin suuntiin toimivaa, luottamukseen perustuvaa suhdetta. 

Totuus #5: Mieluummin vaikutusmahdollisuuksia kuin tiukkaa ohjeistusta

Joka neljäs nostaa vaikutusmahdollisuutensa omaan työhön ja työympäristöön itselleen merkityksellisimpien asioiden kärkiviisikkoon. Työntekijöistä muodostuukin hyvin aktiivinen, kehittymishaluinen sekä vapautta arvostava yleiskuva. 

Suomalaiset eivät halua itseään lokeroitavan tai istutettavan osaksi jonkun muun valmiiksi suunnittelemaa prosessia. Työnteon selkeät ohjeet eivät nousseet tutkimuksessa merkittäviksi hyvinvointi- ja motivaatiotekijöiksi (12 % vastaajista). Oman toimenkuvan selkeyden nosti merkityksellisimpien asioiden joukkoon vain 11 % vastaajista.  

Totuus #6: Haluamme olla omia itsejämme, niin työssä ja vapaa-ajalla

Työ ei ole enää pelkkä työ, jota tullaan suorittamaan tietyn ammatillisen roolin kautta. Töihin tullaan puettuina omaan persoonaan, arvomaailmaan, näkemyksiin sekä erilaisiin tunteisiin. Joka neljäs tutkituista työntekijöistä nostaa itselleen kaikista merkityksellisimpien asioiden joukkoon työympäristön, jossa on mahdollista olla omana itsenään. Erityisesti tämä korostuu alle 25-vuotiailla työntekijöillä. 

Totuus #7: Kaipaamme johtamista

Hyvää lähiesimiestyötä voidaan parhaimmillaan pitää todellisena työsuhde-etuna. Niin paljon kuin itseohjautuvuudesta ja itseorganisoitumisesta puhutaankin, arvostaa joka neljäs työntekijä edelleen sitä mukavaa ja oikeudenmukaista lähiesimiestä. Ihmistä, joka tuntee ja näkee hänet ja jonka puoleen voi kääntyä asiassa kuin asiassa. Lähiesimiestyö tuo turvaa jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä. Se toimii ikään kuin ankkurina tai peilinä, kun työntekijät navigoivat eteenpäin työelämän murroksessa ja kehittyvät ammattilaisina.  

Palvelualalla esimiestyö korostuu voimakkaasti. Siellä joka kolmas työntekijä nostaa lähiesimiestyön itselleen merkityksellisimpien asioiden joukkoon. Vastaavasti asiantuntijaorganisaatioissa lähiesimiestyö on enää joka viidennelle työntekijälle merkityksellisimpien asioiden joukossa.  

Totuus #8: Haluamme tehdä töitä parhaiden kanssa 

Kukapa ei haluaisi työskennellä työpaikassa, jossa työkavereina on kovatasoisia talentteja. Ihmisiä, joilta oppii joka päivä uutta ja joiden puoleen voi kääntyä. Siksi 22 % suomalaisista pitää ammattitaitoisia kollegoja yhtenä merkityksellisimmistä motivaatio- ja hyvinvointitekijöistä työpaikalla.  

Ammattitaitoisten kollegojen nouseminen merkityksellisimpien asioiden joukkoon on suurin muutos vuoden takaisiin Siqni® -tutkimuksen tuloksiin. Samalla kun ammattitaitoiset kollegat ovat nostaneet sijoitustaan merkityksellisten asioiden listalla, niin työpaikan varmuus ja jatkuvuus tippui niukasti pois top 10-listalta. 

Totuus #9: Vastuullisuus on tärkeimpiä asioita vain yli 60-vuotiaille

Työn viisi merkityksellisintä motivaatio- ja hyvinvointitekijää ovat pääsääntöisesti melko individualistisiin työn tekemisen tarpeisiin, tai lähityöyhteisöön, liittyviä asioita. Ainoastaan yli 60-vuotiaiden asiantuntijaorganisaatiossa työskentelevien työntekijöiden tärkeimpien asioiden listalle nousee organisaation vastuullisuus.  

Vastaavasti organisaation innostava päämäärä ja tavoite resonoi tällä hetkellä ainoastaan ylimmän johdon edustajissa. Heille tämä tekijä on kaikista merkityksellisin asia työpaikalla. Vertailun vuoksi; työntekijöille organisaation innostava päämäärä ja tavoite ei pääse edes Top10 – listalle (vain 9 % työntekijöistä valitsee sen viiteen merkityksellisimpään asiaan työpaikalla). Samalla on hyvä muistaa, että tämän motivaatio- ja hyvinvointitekijän nostaminen arjen merkityksellisten asioiden joukkoon on johtamis- ja kulttuurikysymys, jonka toistaiseksi harva organisaatio taitaa. 

Totuus #10: Maailma muuttuu, ihminen ei.

Tuoreen tutkimuksen tulokset ovat linjassa viime Siqni® -tutkimustuloksien kanssa. Suurin muutos on siinä, että talenttien joukossa työskentely koetaan entistäkin tärkeämmäksi.  

Tutkimuksessa havaittiin toimialakohtaisia eroja vastauksissa. Isolla pensselillä vedettäessä suurimmat erot löytyvät asiantuntijaorganisaatioiden ja muiden organisaatioiden väliltä. Näissä työn luonne ja työn edellyttämä osaaminenkin on toki hyvin erilaista.  


Siqni® -henkilöstökyselyyn vastasi vuoden 2018 aikana noin 9000 työntekijää yli 70 eri organisaatiosta Suomessa. Kyselyn tuottajana oli The Siqnificant Company Oy. Tulokset kertovat työntekijän näkökulmasta kaikkein merkityksellisimmät motivaatio- ja hyvinvointitekijät.  

Tutkimustietoa voidaan hyödyntää suomalaisen työelämän todellisen suunnan kehittämiseksi. Tulokset eivät ole toimiala- tai organisaatiokohtaisia. Siksi yksittäisten yritysten on selvitettävä, mikä juuri omassa työyhteisössä on kaikkein merkityksellisintä. Sen pohjalta rakennetaan yrityskulttuuri, joka tuottaa halutun työntekijäkokemuksen. Sellaisen, joka siirtyy työntekijältä asiakkaalle luoden toivotun asiakaskokemuksen.  

Artikkeli on alunperin julkaissut Presser